VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Verhuurder.
Van der Kallen Tentenverhuur, gevestigd te Nuland, Boekweitstraat 1, 5391BH. KvK-nummer 65144473 te ’s-Hertogenbosch.

1.2 Huurder.
De opdrachtgever. Bij meer dan één Huurder zijn Huurders hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen uit of in verband met het gehuurde.

1.3 Gehuurde.
De door Verhuurder te verhuren zaken worden te allen tijden beschouwd als roerende zaken. Onder het gehuurde zijn mede inbegrepen de in, aan en rond het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, door Verhuurder aangebracht ten behoeve van het gehuurde.

1.4 Overeenkomst.
De tussen van der Kallen Tentenverhuur en wederpartij aangegane overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De bedoeling van partijen in deze overeenkomst betreft tijdelijke huur.

1.5 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gemaakt door van der Kallen Tentenverhuur en alle door van der Kallen          Tentenverhuur aangegane overeenkomsten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op deze overeenkomst zonder een precedentwerking te hebben voor eventuele volgende overeenkomsten. Overeenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Van der Kallen Tentenverhuur, of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de Wederpartij.

1.6 Ontbinding.
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst -voor zover niet anders bepaald- met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

Huurder één of meerdere verplichtingen jegens Verhuurder niet of naar behoren nakomt, één en ander onverminderd diens recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet.

Huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Bij surséance van betaling, faillissement, WSNP, overdracht of staking van het bedrijf van Huurder, is Verhuurder gerechtigd onmiddellijk het gehuurde weer in zijn bezit te brengen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Huurder.

Huurder is bevoegd de huurovereenkomst vóór de opleveringsdatum te annuleren mits hij Verhuurder dan als volgt schadeloos stelt:

25% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering meer dan 120 dagen vóór de opleveringsdatum.
50% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 120e dag tot en met de 61e dag voor de opleveringsdatum.
75% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 60e dag tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.
100% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 14e dag en minder voor de opleveringsdatum.

Artikel 2: Plaatsing

2.1 Plaats.
Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden opgericht, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Huurder onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan eigendommen van huurder en/of derden en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere plaats aanwijst indien de door Huurder aangewezen plaats hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt.

2.2 Vergunningen.
Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde een vergunning/toestemming nodig is van derden, draagt de Huurder tijdig zorg voor het verkrijgen van deze vergunning/toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste vergunning/toestemming komt geheel voor rekening en risico van de Huurder. Indien Huurder aan Verhuurder van enige vergunning/toestemming niet doet blijken, mag Verhuurder ervan uitgaan dat geen vergunning/toestemming van derden nodig is. Indien Verhuurder schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van ten tijde van de oprichting van het gehuurde niet verleende vergunningen/toestemmingen van derden, is Verhuurder gehouden deze schade of kosten aan Verhuurder te vergoeden. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde komen geheel voor rekening van de huurder. Eventuele door Verhuurder voldane vergoedingen worden voor rekening van de Huurder gebracht. Weigering of intrekking van enige vergunning/toestemming zal geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen de Verhuurder.

2.3 KLIC-melding.
Huurder verklaart dat Verhuurder  hem erop geattendeerd heeft dat met betrekking tot aanwezigheid van kabels, leidingen, buizen en andere werken op, boven of in de grond, Huurder kan verstaan met “KLIC” voor informatie. Te bereiken op telefoonnummer 0800-0080 of www.klicmelding.nl. Huurder stelt Verhuurder tijdig voor plaatsing van het gehuurde op de hoogte van eventuele kabels, leidingen, buizen en andere werken in, op of boven de grond, dit enkel ter voorkoming van eventuele directe of indirecte schade. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door “KLIC” verstrekt. Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor kabels, leidingen, buizen en andere werken die aanwezig zijn op, boven of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht. Huurder vrijwaart Verhuurder voor iedere door de Verhuurder aangerichte schade.

2.4 Bereikbaarheid.
Huurder staat ervoor in dat op de dag van oprichting het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening. Indien Verhuurder voorzieningen moet treffen zullen de kosten hiervan doorberekend worden aan Huurder. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen en/of andere voorwerpen op, in of boven de grond als gevolg van het plaatsen en/of geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de Huurder, ook als deze schade veroorzaakt wordt door heftrucks en/of andere voertuigen. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.

2.5 Beschikking
Het door Verhuurder niet tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet tijdig door Verhuurder weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet tijdig ter beschikking stellen van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan Verhuurder een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze termijn nakoming niet plaats heeft gevonden.

Artikel 3: Gebruik.

3.1 Inspectie.
Huurder is verplicht het gehuurde na plaatsing grondig te inspecteren op eventuele manco’s en gebreken en eventuele manco’s en/of gebreken direct mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder melden. Gaat huurder daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico van de Huurder, één en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt dienen direct mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder te worden gemeld op straffe van verval van het recht om hier een beroep op te doen. Tijdig gemelde manco’s en/of gebreken zullen door Verhuurder ongedaan worden gemaakt door aanvulling respectievelijk (naar keuze Huurder) reparatie of vervanging. Alleen manco’s en /of gebreken die tijdig zijn gemeld geven een grond voor ontbinding van de overeenkomst door Huurder maar slechts indien Verhuurder na een aanmaning niet daartoe in slaagt de manco’s en/of gebreken binnen een redelijke termijn en aanvaarbare mate ongedaan te maken en verder slecht voor zover de instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd. Verhuurder is enkel gehouden Huurder op de hoogte te stellen van aan Verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

3.2 Bestemming.
Huurder zal het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij rekening houden met bestaande rechten van derden, verplichtingen jegens derden en van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.

Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

3.3 Verbodsbepalingen en voorschriften van orde.
Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan en/of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan. Schade aan en/of het verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen en of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Verhuurder voortvloeiend schade komt voor rekening van Huurder.

Het is huurder niet toegestaan:

A.  Aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen.

B.  Aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of ander vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde.

C.  Aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten, etc.
In, op aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben.

D.  Het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuschade optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad.

E.  Om voorwerpen zwaarder dan 30 kilogram in het verhuurde op te hangen, tenzij Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door Huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmetingen en materiaalkeuze.

Indien door Huurder aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de huurperiode, door Verhuurder of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van Verhuurder komen, ongeacht of Verhuurder voor zoor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft gegeven. 

3.4 Aanwijzingen.
Huurder zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Verhuurder in acht nemen in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde. Hiertoe behoren onder meer aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid. Kosten ontstaan door het niet opvolgen van deze voorschriften komen voor rekening van de Huurder.

3.5 Onderhuur.
Het is Huurder behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, of wel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.6 Schade.
Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen, etc. Huurder dient Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.

Huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te (laten) plaatsen en in te schakelen zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.

Schades door condensvorming zijn mogelijk, doch niet voor rekening van Verhuurder.

Artikel 4: Einde huurovereenkomst of gebruik.

4.1 Bereikbaarheid.
Huurder levert het gehuurde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het gehuurde bevinden en aan het gehuurde c.q. de Verhuurder toebehoren, aan Verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht, op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van Huurder verwijderd.

Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het demonteren en verwijderen van het gehuurde door Verhuurder, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

4.2 Inspectie.
Verhuurder zal gezamenlijk met de Huurder voorafgaande aan verwijdering van, al het gehuurde op schade, manco’s en/of gebreken controleren. Indien Huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet aanwezig is of meewerkt aan deze inspectie is Verhuurder bevoegd deze inspectie alleen uit te voeren.

Eventuele schade, manco’s en/of gebreken welke niet na inspectie bij levering of plaatsing, door Huurder zijn gemeld komen voor kosten          van Huurder. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurperiode wordt Huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.

Artikel 5: Kosten.

5.1 Huurprijs.
De betaling van de huurprijs en al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in wettig Nederlands betaalmiddel -zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening- geschieden, door storting dan wel overschrijving op een door Verhuurder op te geven rekening of á contant. Verhuurder kan Huurder verplichten de volledige of gedeeltelijke huursom vooraf te voldoen.

In alle gevallen waarin Verhuurder een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan Huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming en ter beschikking stellen van het gehuurde te dwingen, is Huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Verhuurder te voldoen.

5.2 Verzuim.
Indien Huurder het gehuurde niet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode ter afbouw wederom in het bezit van Verhuurder brengt, geldt het volgende. Over de tijd die voor Verhuurder met het wederom in bezit krijgen van het verhuurde is gemoeid (de tijd van afbouw daarin begrepen), gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is Huurder aan Verhuurder voor iedere kalenderweek een boete van 50% van de huursom verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd Verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.

5.3 Aansprakelijkheid voor schade.

A.  Op straffe van verval dient een schade binnen 14 kalenderdagen na ontdekking per aangetekende post aan Verhuurder te worden gemeld en dient verder aan Verhuurder desverzocht aan alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de schade.

B.  Rechtsvorderingen terzake van voor vergoeding in aanmerking komende schade (toekomstige schade hieronder inbegrepen) verjaren binnen 6 maanden na de veroorzaking daarvan.

C.  Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij Huurder bewijst dat hem, de personen die Huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor Huurder verantwoordelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid valt te verwijten.

D.  Huurder vrijwaart Verhuurder tegen schadevorderingen van derden behoudens voor zover Huurder aantoont dat de betreffende schade -mede gelet op de voorgaande bepalingen- in de verhouding tussen Huurder en Verhuurder voor rekening van Verhuurder komt.

E.  Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart Verhuurder van aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Huurder aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

F.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de Huurder of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. Huurder vrijwaart Verhuurder van aanspraken van die derden.

G.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat Huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

H.  Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder.

I.   Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

5.4 Klachten en Geschillen.
Huurder zal wensen en klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen          dient de Huurder de wens of klacht zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk te bevestigen.

5.5 Nederlands recht.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden van Huurder gelden niet tenzij schriftelijk door Verhuurder anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neemt bij uitsluiting kennis de absolute bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Verhuurder zijn vestiging heeft.